REGULAMIN HOTELOWY

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.

2. Pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.

3. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w Recepcji do godzinie 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Obiekt zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadanych wolnych miejsc.

4. Gość powinien dokonać rejestracji pobytu w Recepcji na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania płatności z góry za pobyt. W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju. Recepcjonista ma prawo prosić Gościa o uregulowanie rachunku przy przyjeździe. Wpłacone zadatki na poczet rezerwacji nie podlegają zwrotom. Jeżeli Gość życzy sobie fakturę, winien to zgłosić niezwłocznie po dokonaniu płatności (w ciągu 24 godzin).

6. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu, innym Gościom, pracownikom obiektu lub innym osobom przebywającym w obiekcie.

7. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet przed upływem doby hotelowej, za którą zapłacił.

8. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić obiekt przed godziną 22:00.

9. Przebywanie osób odwiedzających na terenie obiektu po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na dokwaterowanie osoby odwiedzającej do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z ceną dostawki wskazanej w cenniku.

10. W obiekcie w godzinach od 22:00 do 06:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, obiekt ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.

11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Obiekt ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie obiektu.

12. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza w Recepcji.

13. W obiekcie obowiązuje zakaz przechowywania zwierząt bez zgody Recepcji.

14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy obiekcie.

15. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla osób palących. W przypadku naruszenia zakazu, Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania pokoju.

16. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju, w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp. Korzystanie z żelazek obiektowych jest dopuszczalne tylko z wykorzystaniem deski do prasowania.

17. Obiekt zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

HOTEL REGULATIONS

1. The regulations are applied to all Guests staying at the House.

2. Room is reserved for a hotel day, which starts at 02:00 PM and ends at 11:00 AM next day.

3. If the Guest wants to stay longer, he/she should report it to the Reception till 10.00 AM on the day on which the staying period passes. The House undertakes to complete the application within available rooms.

4. The Guest should make his/her stay in the Reception on the basis of a document that contains a photograph (e.g. identity card, passport, driving license).

5. House reserves the right to pre-authorize a credit card or taking payment in advance for the stay. At the time of the refusal clerk has the right to refuse to issue a room key. The clerk is authorized to speak will be asked to settle the bill on arrival. Paid makings towards the reservation will not be refunded. If Guest wishes invoice should report it immediately after payment (within 24 hours).

6. The House may refuse to accept the Guest, who, during the previous residence, grossly violated the House regulations, caused damage to the House’s property, other Guests, Houe staff or other persons residing in the House.

7. The House Guest is not allowed to provide other people with his/her room, even if the house day, for which he/she paid, has not passed.

8. Visitors of the Guest should leave the house prior to 10:00 PM.

9. Visitors’ staying at the House after 22:00 is tantamount to the Guest's agreeing on a quartered of the room visitor. Quartered shall be in accordance with the quartered price indicated in the house price list.

10. Curfew is from 22:00 to 06:00 PM in the House. In the event of interference, the House has the right to intervene, or even refuse to provide services.

11. The House Guest shall be responsible for material damage and destruction of equipment and technical devices of the House, resulting from his/her fault or due to his/her visitors. The House has the right to claim compensation in relation to the damages arising within the House.

12. Each time leaving room, the Guest is obliged to turn off the light, audio/video devices, lock the door and leave key at the Reception.

13. Keeping animals in the House is not allowed without prior consent of the Reception.

14. The House is not responsible for vehicles parking at the Hotel.

15. Smoking in the House is not allowed, except for places for smokers. In the event of a breach of prohibition, the Guest may be charged costs of room ozonation.

16. The Guest shall be required to comply with the fire regulations. It is not allowed to use the electrical equipment, which is not the room equipment, in particular, heaters, irons, dryers, etc. Using the house irons is only allowed when using the ironing board.

17. The House undertakes to store the items left by the Guests for 30 days. In the event of receiving a command, the aforementioned items shall be returned by the Polish Post Office or by the courier service to the address indicated by the Guest, at his/her own expense.

Zapraszamy do kontaktu!

Jesteśmy otwarci cała dobę.

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 730A

81-840 SOPOT

Wjazd od Alei Niepodległości tuż za zieloną werandą należy skręcić w prawo.

+48 795 977 730

24h / 7 dni w tygodniu